SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

udelený v zmysle cl. 6 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov c. 2016/679. 

Dotknutá osoba, vyplnajúca kontaktný formulár potvrdením tohto súhlasu súhlasí s tým, aby spolocnost EWOPHARMA spol. s.r.o., ICO: 31 344 682 so sídlom na Hlavnej 13 v Bratislave PSC: 831 01 ako prevádzkovatel web stránky www.antimetil.sk spracúvala jej osobné údaje v rozsahu údajov poskytnutých v rámci kontaktného formulára za úcelom komunikácie s dotknutou osobou a jej vyhodnocovaním.  

Dotknutá osoba berie na vedomie, že: 

  • osobné údaje uvádzané do kontaktného formuláru poskytuje dobrovolne. Neposkytnutím údajov nebude možné s dotknutou osobou komunikovat.
  • prevádzkovatel ich bude spracúvat po dobu nevyhnutnú na úcely komunikácie s dotknutou osobou, pricom údaje budú uchovávané v rozsahu lehôt, ktoré ukladá osobitný právny predpis. Ak sa na komunikáciu s dotknutou osobou nevztahujú lehoty právnych predpisov, budú osobné údaje po ukoncení komunikácie najneskôr do 12 mesiacov zlikvidované.
  • ak bude oznamovat prevádzkovatelovi svoje osobné údaje v súvislosti s jej osobnou skúsenostou s produktom prevádzkovatela prostredníctvom tejto web stránky, budú jej osobné údaje použité za úcelom dohladu nad bezpecnostou liekov v zmysle zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach pri spracúvaní hlásení o nežiaducich úcinkov liekov, na co sa tento súhlas nevztahuje. 
  • ostatné informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na tejto webovej stránke. Udelením súhlasu zároven dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami vopred oboznámila, porozumela im a považuje ich za dostatocné.
  • má právo: i) na informácie o spracúvaní jej osobných údajov; ii) získat prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú; iii) požiadat o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov; iv) požiadat o vymazanie svojich osobných údajov, ked už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné; v) namietat proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové úcely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou; vi) požiadat o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch; vii) dostat svoje osobné údaje v strojovo citatelnom formáte a/alebo požiadat o ich prenos inému prevádzkovatelovi; viii) odvolat svoj súhlas, ak bol súhlas udelený; ix) podat stažnost dozornému orgánu a právo na úcinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR; x) podat žiadost alebo stažnost prevádzkovatelovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov písomne na adrese: EWOPHARMA spol. s.r.o., ICO: 31 344 682 so sídlom na Hlavnej 13 v Bratislave PSC: 831 01 alebo prostredníctvom predmetného kontaktného formulára zverejneného na webovej stránke. 

 

EWOPHARMA spol. s r.o.
Hlavná 13, 831 01 Bratislava
tel.: +421 2 5479 3508
e-mail: info@ewopharma.sk