Podmienky používania web stránky

TÁTO WEB STRÁNKA JE URČENÁ PRE OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

  1. Všeobecné informácie: Túto web stránku dostupnú celosvetovo, ale určenú len pre Slovenskú republiku prevádzkuje Ewopharma s. r. o., Hlavná 13, 831 01 Bratislava, IČO: 313 44 682, ďalej EWO
  2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA WEB STRÁNKY: Web stránka je prístupná po splnení nasledujúcich Podmienok. EWO si vyhradzuje právo doplniť alebo stiahnuť služby poskytované touto web stránkou bez oznámenia. EWO nenesie zodpovednosť za skutočnosť, že web stránka nie je v nejakom čase z akéhokoľvek dôvodu dostupná a to po akúkoľvek dobu. Používaním tejto web stránky súhlasíte s dodržiavaním podmienok jej užívania. Súhlasíte s tým, že pri jej používaní budete vždy konať zákonne a nesmiete vkladať alebo prenášať akékoľvek agresívne, ofenzívne, nezákonné, hanlivé, neslušné, nactiutŕhajúce, pornografické  alebo zneucťujúce údaje alebo akékoľvek údaje nabádajúce k správaniu, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin alebo za nezákonné. Nesmiete zámerne prenášať vírusy, trójske kone, poškodené  údaje alebo iné údaje, ktoré by pre nás mohli byť škodlivé. Nesmiete sa snažiť získať neoprávnený prístup na web stránku EWO, na server, na ktorom je web stránka EWO uložená alebo akýkoľvek podobný neoprávnený prístup na akýkoľvek podobný server alebo web stránku. EWO nepreberá žiadnu zodpovednosť za škodu alebo stratu spôsobenú spoliehaním sa na informácie uvedené na tejto web stránke. V časti 6 je uvedená rozsiahlejšia informácia o zodpovednosti.
  3. WEB STRÁNKY A LINKY TRETÍCH STRÁN: EWO môže na svojej web stránke uvádzať prepojenia (linky) na zdroje získané od tretích strán a z iných web stránok. Tieto linky sú uvádzané len pre vaše potreby. Poskytnutím linku na inú web stránku sa EWO nezaručuje za jej obsah. EWO nemá žiadnu kontrolu nad obsahom týchto web stránok alebo ich zdrojov. EWO tiež nezodpovedá za ich obsah alebo použitie zo strany jej návštevníkov, ani za žiadnu stratu alebo škodu v akomkoľvek zmysle, ktorá môže vyplynúť z používania týchto stránok alebo spoliehania sa na ne.
  4. SPOLIEHANIE SA NA POSKYTNUTÉ INFORMÁCIE: EWO sa snaží udržiavať aktuálne a presné informácie na tejto web stránke, neposkytuje však priamu ani nepriamu záruku za presnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť materiálov uverejnených na tejto web stránke. V tomto duchu súhlasia všetci užívatelia tejto web stránky v maximálnej miere povolenej zákonom, že prístup k web stránke a jej obsahu je na ich vlastnú zodpovednosť. EWO neposkytuje na tejto web stránke lekárske alebo obdobné odborné služby či poradenstvo a poskytnuté informácie nemajú za cieľ nahrádzať odborné poradenstvo lekára. V prípade, že potrebujete takéto služby či rady alebo máte nový či pretrvávajúci zdravotný problém, mali by ste sa o ňom poradiť s odborníkom.
  5. ZMENY A DOPLNKY: EWO môže na vlastnú zodpovednosť kedykoľvek doplniť alebo pozmeniť tieto všeobecné podmienky a/alebo obsah web stránky. Mali by ste túto web stránku navštevovať opakovane, aby ste sa mohli oboznámiť s najaktuálnejšími podmienkami.
  6. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ: EWO nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame záruky súvisiace s touto web stránkou. Ani EWO ani jej pridružené strany nebudú zodpovedať za žiadne priame, nepriame, následné, náhodné alebo represívne škody či straty, vyplývajúce zo zmluvy alebo z nároku na náhradu škody (vrátane zanedbania) či iné, ktoré by mohli vyplynúť zo spoliehania sa na materiál obsiahnutý na tejto web stránke, prístup, použitie alebo nemožnosť použiť túto web stránku alebo akékoľvek chýbajúce informácie či chyby v jej obsahu. Toto obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje na a zahŕňa akúkoľvek stratu, poškodenie alebo náklady spôsobené vírusmi, ktoré by mohli ovplyvniť vaše počítačové vybavenie, softvér alebo údaje.
  7. PRÁVA NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO: Prístup k tejto web stránke vám nezabezpečuje právo používať túto web stránku inak ako súkromne a nevýlučne. Pokiaľ nie je stanovené inak,  EWO je vlastníkom všetkých práv, nárokov a podielov všetkých aspektov (duševného vlastníctva) tejto web stránky a všetky materiály publikované na tejto stránke zostávajú vo výlučnom vlastníctve EWO, jej pridružených strán alebo poskytovateľov licencie. Naša web stránka je k dispozícii len na osobné, nekomerčné použitie. Akékoľvek kopírovanie, distribuovanie, rozmnožovanie, opätovné publikovanie, monitorovanie, prepájanie na podstránky, sťahovanie, upravovanie, prenášanie alebo revidovanie materiálov na tejto stránke je bez písomného povolenia EWO zakázané.
  8. SÚDNA PRÁVOMOC A VOĽBA PRÁVA: Táto web stránka je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej Republiky. Tieto podmienky používania sa riadia právnymi predpismi Slovenskej Republiky. Slovenské súdy majú výhradnú právomoc a sú miestne príslušné pre akékoľvek spory vzniknuté pri používaní alebo v súvislosti s používaním týchto web stránok.


KONTAKTUJTE NÁS: V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, sťažností alebo obáv týkajúcich sa tejto web stránky alebo jej obsahu, kontaktujte prosím (info@ewopharma.sk)

© 2014, Ewopharma spol. s r. o. , Hlavná 13, 831 01 Bratislava