VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ewopharma s. r. o. (ďalej EWO) berie na vedomie dôležitosť ochrany osobných identifikačných údajov (osobných údajov) užívateľov našej web stránky (návštevníkov). Toto vyhlásenie, ako aj všeobecné podmienky používania web stránky a všetky relevantné právne predpisy popisujú, akým spôsobom pristupuje EWO ku ochrane osobných a všeobecných údajov. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z našich vyhlásení na ochranu osobných údajov, nepoužívajte prosím túto web stránku. EWO o vás nezhromažďuje osobne identifikovateľné informácie, pokiaľ ich dobrovoľne neposkytnete. Nepredkladajte nám preto osobné údaje, pokiaľ nechcete, aby sme ich zaznamenávali a uchovávali.


1. Zber dát:
EWO môže zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:

a) Meno Návštevníka a/alebo jeho emailovú adresu a/alebo čas jeho návštevy;
b) Informácie, ktoré Návštevníci dobrovoľne poskytujú pri registrácii na web stránke, pri zapájaní sa do súťaží alebo pri zverejňovaní informácií na web stránke;
c) Ak nás Návštevník upozorní na problém na web stránke, EWO môže žiadať dodatočné informácie (ktoré návštevník nie je povinný poskytnúť);

d) EWO si môže uchovávať informácie o akomkoľvek kontakte, ktorý s nami Návštevníci nadviažu;

e) Informácie o spôsobe, akým Návštevníci využili našu web stránku prostredníctvom cookies a iných podobných nástrojov; a 

f) akékoľvek bezpečnostné obavy, ktoré Návštevníci oznámia prostredníctvom web stránky v súvislosti s produktmi BioGaia, môžu z našej strany vyvolať potrebu žiadať od Návštevníka dodatočné informácie.
 
2. Použitie informácií:
EWO použije informácie o svojich Návštevníkoch len na účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené alebo poskytnuté a v prípade, že k tomu dostala súhlas. EWO nepoužije osobné údaje Návštevníkov na marketingové účely, pokiaľ neboli údaje na tento účel poskytnuté so súhlasom Návštevníka. EWO použije osobné údaje zhromaždené v súlade s Časťou 1(f) vyššie k dosiahnutiu súladu BioGaia a EWO s právnymi a etickými povinnosťami súvisiacimi s bezpečnosťou našich výrobkov. Údaje, ktoré nie sú osobné, ako napríklad otázky, pripomienky, myšlienky a návrhy, nie sú považované za dôverné a EWO ich môže voľne sprístupňovať a používať bez akýchkoľvek povinností voči Návštevníkom a na akýkoľvek účel a pomocou akýchkoľvek prostriedkov.

 

3. IP Adresy a Cookies
Definícia IP adresy je jedinečný rad čísel oddelených bodkami, ktorý identifikuje každý počítač použitím internetového protokolu (IP) s cieľom komunikovať prostredníctvom siete. IP adresy vo všeobecnosti neidentifikujú jednotlivcov a menia sa vždy, keď sa niekto prihlási.
Cookies sú čiastky informácií, ktoré do počítača vkladá táto web stránka. Informácie, ktoré zhromažďujeme použitím cookies nie sú osobné informácie a používajú sa na anonymné sledovanie návštevníkov alebo zabezpečenie adresného a dokonalejšieho využitia web stránky. Návštevníci môžu naše cookies vždy odmietnuť, ak to ich prehliadač povoľuje, ale ak to urobia, niektoré časti našej web stránky nemusia správne fungovať.
EWO alebo tretie strany konajúce v našom mene môžu v záujme zlepšenia našej web stránky a kvality využitia zhromažďovať informácie z počítačov Návštevníkov, vrátane IP adries, typu prehliadača a operačného systému, ak sú k dispozícii.

 

4. Ochrana osobných údajov pri využití interaktívnych prvkov Facebook (tlačidlo Páči sa mi, tlačidlo Zdielať)
Na našej web stránke sú integrované interaktívne prvky („plugins“) sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tieto interaktívne prvky rozpoznáte na naše web stránke podľa loga Facebook alebo tlačidla „Páči sa mi" či „Zdielať“. Prehľad interaktívnych prvkov Facebook nájdete tu: developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Keď navštívite naše web stránky, interaktívne prvky vytvoria prepojenie medzi vašim prehliadačom a serverom Facebook. Facebook dostane informáciu, že ste navštívili našu web stránku prostredníctvom IP adresy. Ak na Facebook kliknete "Páči sa mi“ alebo „Zdielať“, zakiaľ čo ste prihlásený na váš účet na Facebook, Facebook môže prepojiť obsah našich web stránok s Vašim profilom na Facebook. Facebook teda môže priradiť vašu návštevu na našej web stránke k vášmu užívateľskému účtu. Zdôrazňujeme, že my, ako prevádzkovatelia tejto web stránky, nemáme žiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov, ani o tom, ako ich Facebook využíva. Viac informácií nájdete v časti Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 Ak si neprajete, aby Facebook priradil vašu návštevu našich web stránok k vášmu účtu na Facebook, odhláste sa prosím zo svojho účtu na Facebook.

5. Ochrana osobných údajov pri použití Google Analytics 

Táto web stránka využíva Google Analytics – webovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ("Google"). Google Analytics využíva tzv. „cookies", textové súbory, ktoré sa uchovávajú na počítači užívateľa v záujme zistenia, ako užívatelia využívajú web stránku. Informácie, ktoré generuje cookie o používaní web stránky, sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA, kde sa aj uchovávajú. 
Google využíva tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto web stránky na analýzu jej používania, tvorbu správ o aktivite na web stránke poskytovanie služieb súvisiacich s web stránkou a internetom prevádzkovateľovi web stránky. 

Vaša IP adresa, ktorú prenáša Google Analytics ako súčasť služby, nebude spojená s inými údajmi z Google. Užívatelia môžu odmietnuť využívanie cookies tak, že si vyberú adekvátne nastavenie na softvéri svojho prehliadača. Chceli by sme však zdôrazniť, že v tom prípade nemusia byť všetky znaky našej web stránky k dispozícii. Návštevníci web stránky môžu zabrániť spracovaniu údajov spoločnosťou Google, ktoré generuje cookie o ich využití web stránky (vrátane IP adresy) stiahnutím a inštaláciou interaktívnych prvkov prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom linku: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

6. Uchovávanie osobných údajov:
Údaje návštevníkov môžu byť prenášané a uchovávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) alebo mimo krajín EEA.  Zamestnanci pracujúci mimo EEA alebo pre niektorého z našich obchodných partnerov ich tiež môžu spracovávať. Úrovne ochrany mimo EEA môžu byť odlišné od úrovní v rámci EEA, preto, ak návštevník uvedie svoje osobné údaje, súhlasí tým, že akékoľvek spracovanie, prenos alebo uchovávanie osobných údajov v rámci aj mimo EEA prebieha na jeho vlastné riziko. EWO vykoná všetky dostupné opatrenia, aby zabezpečil čo najvyššiu bezpečnosť a ochranu všetkých osobných údajov v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.


7. Sprístupňovanie osobných informácií:
EWO môže sprístupniť osobné údaje akejkoľvek pridruženej spoločnosti skupiny EWO Group. EWO môže sprístupniť osobné údaje aj tretím stranám:

a) od ktorých EWO nakupuje alebo ktorým predáva majetok alebo služby, v takom prípade môže EWO sprístupniť osobné údaje potenciálnemu kupcovi alebo predajcovi takého majetku alebo služby
b) v prípade celkovej alebo čiastkovej akvizície EWO treťou stranou
c) Ak má EWO povinnosť sprístupniť osobné údaje v záujme dodržania právnych záväzkoch, vrátane, ale bez obmedzenia sprístupnenia osobných údajov zhromaždených v súvislosti s Časťou 1(f) zdravotníckym organizáciám alebo v záujme uplatnenia alebo presadzovania svojich všeobecných podmienok či z dôvodu ochrany práv a majetku EWO alebo iných strán.
 
8. Web stránky tretích strán:
Naša web stránka môže obsahovať prepojenia (linky) na web stránky tretích strán. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nie je uplatniteľné na web stránky tretích strán a Návštevníkom odporúčame prečítať si vyhlásenie o ochrane osobných údajov danej tretej strany predtým, že im poskytnete akékoľvek informácie. EWO nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a web stránkami tretích strán.

 

9. Prístup k Vašim osobným údajov.
V súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov má každý právo vyžiadať si kópiu vlastných osobných údajov. Každý jednotlivec má tiež právo požadovať vymazanie jeho osobných údajov alebo ich korekciu v prípade ich nesprávnosti.
Akákoľvek žiadosť súvisiaca s vyššie uvedeným právom by mala mať písomnú formu, pričom táto môže byť spoplatnená do výšky  6,35 € a mala by byť podmienená preukazom totožnosti. EWO odpovie na takúto žiadosť do 40 dní odo dňa prijatia žiadosti.

 

10. Zmeny a doplnky k vyhláseniu o ochrane osobných údajov.
EWO môže toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť alebo doplniť. EWO žiada svojich návštevníkov, aby sa k tomuto vyhláseniu opakovane vracali v záujme zachytenia najaktuálnejšej verzie. Použitím tejto web stránky Návštevníci súhlasia so všetkými jej zmenami a doplnkami.

 

11. Kontakt.
V prípade akýchkoľvek pripomienok, otázok, žiadostí a sťažností súvisiacich s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo inými záležitosťami súvisiacimi s touto web stránkou, kontaktujte prosím info@ewopharma.sk , Ewopharma s. r. o. , Hlavná 13, 831 01 Bratislava, Slovensko